RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26220/05:PU52223 - The concept of the complex cryptographic protection for telecommunication networks


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26220/05:PU52223
Název v původním jazyce: The concept of the complex cryptographic protection for telecommunication networks
Název česky: Koncept komplexní kryptografické ochrany telekomunikačních sítí
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Rok uplatnění: 2005
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Burda, Karel

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The cryptographic protection is used to ensure the confidentiality and authenticity of information transmitted between the terminals of information and communication systems. Contemporary development indicates a new trend where the cryptographic protection is used not only between two terminals but also between the terminal and the access point to the network. In this paper, the principle of cryptographic protection in the access network is extended to the entire telecommunication network.
Popis česky: K zajištění důvěrnosti a autentičnosti informací přenášených mezi terminály informačních a komunikačních systémů se využívá kryptografická ochrana. Současné vývojové trendy naznačují, že kryptografická ochrana se nepoužívá jen mezi terminály, ale i mezi terminálem a přístupovým bodem do sítě. V tomto článku je princip kryptografické ochrany v přístupové síti zobecněn na celou telekomunikační síť.
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Computer Science and Network Security
Rozsah stran: 231-233
ISSN: 1738-7906
Svazek periodika: 5.
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 10
Stát vydavatele periodika: KR - Korejská republika
Počet stran výsledku: 3
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2006
Systémové označení dodávky dat: RIV06-MSM-26220___/03:3
Kontrolní kód: [5C76DB469B7D]