RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26220/07:PU69356 - Optical Communication Routes Planning


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26220/07:PU69356
Název v původním jazyce: Optical Communication Routes Planning
Název česky: Plánování optických komunikačních tras
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Rok uplatnění: 2007
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Kyselák, Martin
Tvůrce: Bernkopf, Miroslav
Tvůrce: Filka, Miloslav

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Contemporary demand for data services is not a realistic demand anymore because of capabilities of currently existing optical routes. Services like Video on Demand, videoconference, real-time audio and video streams, large-file transmissions and other multimedia services lead to an increasing demand for transmission capacity. The quick transport layer is not established only on high-quality end-point equipment with sufficiency throughput, but it is necessary to ensure an equivalent physical layer by optical fiber routes.
Popis česky: Současná poptávka po datových službách přestává být reálným požadavkem na stávající přenosové trasy. Služby video na vyžádání VoD (Video on Demand), videokonference, přenosy reálného zvuku a videa, přenosy objemných datových souborů a ostatní multimediální služby znamenají velký nárůst poptávky po přenosové kapacitě. Z výročních zpráv a zveřejňovaných aktualit zájmového sdružení právnických osob NIX.CZ jednoznačně vyplývá strmý nárůst množství přenesených dat za jednotku času. K zajištění chodu rychlé transportní sítě nestačí pouhé vybavení kvalitním zařízením s dostatečnou propustností, nýbrž je nutné i zajištění dostatečnými přenosovými kanály v současné době realizovanými nejčastěni optovláknovými spoji.
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Computer Science and Network Security
Rozsah stran: 27-30
ISSN: 1738-7906
Svazek periodika: 2007
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 6
Stát vydavatele periodika: KR - Korejská republika
Počet stran výsledku: 4
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2008
Systémové označení dodávky dat: RIV08-MSM-26220___/02:2
Kontrolní kód: [495E33DA4459]