RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/49777513:23520/07:00000163 - Boundary filtering approach in surface reconstruction


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/49777513:23520/07:00000163
Název v původním jazyce: Boundary filtering approach in surface reconstruction
Název česky: Filtrování hranice v rekonstrukci povrchu
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JC - Počítačový hardware a software
Rok uplatnění: 2007
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Varnuška, Michal
Tvůrce: Kolingerová, Ivana

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: One of the methods for 3D data model acquistion is real object digitisation followed by surface reconstruction. We use for the reconstruction a CRUST algorithm by Nina Amenta, which selects surface triangles from the Delaunay tetrahedronisation. Unfortunately, these candidate surface triangles do not form a manigold, so it is necessary to perform some other steps for manifold extraction. In this paper we present some observations and modifications for this step.
Popis česky: Jedna z metod získávání 3D objektů je digitalizace reálného objektu následovaná rekontrukci povrchu. Pro rekonstrukci užíváme algoritmus Niny Amenty, který vybírá trojúhelníky povrchu z Delaunayovy tetrahedronizace. Tyto kondidátské trojúhelníky netvoří manifeld, takže je nutné provést další kroky pro extrakci manifoldu. V článku prezentujeme pozorování a modifikace tohoto kroku.
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Computational Science and Engineering (IJCSE)
Rozsah stran: 14
ISSN: 1742-7193
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 0
Stát vydavatele periodika: CH - Švýcarská konfederace
Počet stran výsledku: 9
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta aplikovaných věd (IČO: 49777513)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2008
Systémové označení dodávky dat: RIV08-MSM-23520___/01:1
Kontrolní kód: [06919597FCE2]