RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/70883521:28110/07:63505261 - Properties of collagen hydrolysates obtained from leather shavings


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/70883521:28110/07:63505261
Název v původním jazyce: Properties of collagen hydrolysates obtained from leather shavings
Název česky: Vlastnosti kolagenních hydrolyzátů získaných z chromočiněných postružin
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CD - Makromolekulární chemie
Rok uplatnění: 2007
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 5
Počet domácích tvůrců: 5
Tvůrce: Mokrejš, Pavel
Tvůrce: Sukop, Svatopluk
Tvůrce: Langmaier, Ferdinand
Tvůrce: Kolomazník, Karel
Tvůrce: Mládek, Milan

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Hydrolysates are low-molecular products obtained in the second stage of enzymatic hydrolysis of chrome-tanned leather shavings. It is necessary to know thermal properties of hydrolysates, gels and films for their intended industrial applications, especially when processing them into packing materials. The object of the presented work is study of thermal properties of powdery hydrolysates, gels of hydrolysates prepared from 40% (w/w) solutions and films of hydrolysates prepared from 12.5% (w/w) solutions with/without adding plasticizer (glycerin). Thermal properties (glass transition temperature, melting point of gels, and melting point of films) were determined employing differential scanning calorimetry and thermo mechanical analyzer.
Popis česky: Hydrolysáty jsou nízkomolekulární produkty získané ve druhém stupni enzymové hydrolýsy chromočiněných postružin. Pro praktické průmyslové aplikace, obzvláště při zpracování na obalové materiály, je nutné znát tepelné vlastnosti hydrolysátů, gelů a filmů. Cílem práce bylo studium tepelných vlastností práškových hydrolysátů, gelů připravených ze 40 % roztoku hydrolysátu (w/w) a filmů připravených z 12,5 % roztoku hydrolysátu (w/w) po vysušení na silikonových deskách bez a s přídavkem plastifikátoru (glycerinu). Tepelné vlastnosti (teplota skelného přechodu, teplota tání gelů a teplota tání filmů) byly stanoveny diferenční skeningovou kalorimetrií a termomechanickou analýsou.
Klíčová slova:
Název periodka: Asian Journal of Chemistry
Rozsah stran: 1207-1216
ISSN: 0970-7077
Svazek periodika: 19
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 10
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Fakulta technologická (IČO: 70883521)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2008
Systémové označení dodávky dat: RIV08-MSM-28110___/01:1
Kontrolní kód: [A90F57EAF78E]