RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/70883521:28110/08:63507336 - Removal of MgO from the chrome cake produced by enzymatic hydrolysis of chrome shavings


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/70883521:28110/08:63507336
Název v původním jazyce: Removal of MgO from the chrome cake produced by enzymatic hydrolysis of chrome shavings
Název česky: Odstraňování hořčíku z chromitého kalu zbylého po enzymové hydrolýse chromočiněných postružin
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace
Rok uplatnění: 2008
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 8
Počet domácích tvůrců: 8
Tvůrce: Mokrejš, Pavel
Tvůrce: Hrnčiřík, Josef
Tvůrce: Janáčová, Dagmar
Tvůrce: Langmaier, Ferdinand
Tvůrce: Mládek, Milan
Tvůrce: Kolomazník, Karel
Tvůrce: Vašek, Vladimír
Tvůrce: Dvořáčková, Marie

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The tanning industry processes raw hides and converts them into leather, producing considerable quantities of solid and liquid by-products. The solid tanned by-products contain chromium and by-product liquors contain residual chromium. In order to prevent loss of protein material and chrome compounds, technologies were developed for recycling liquid and solid by-products. Recycling solid by-products is being successfully realized through enzymatic hydrolysis. The chrome cake remains an issue as it contains MgO which was used as a promoter in hydrolysis of chrome-tanned solid by-products. High content of MgO in the chrome cake complicates its further use. This presents work addresses the possibility of isolating magnesium, present as hydroxide, from the chrome cake using by-product (spent) tanning liquor. Results showed that it is possible to achieve magnesium removal efficiency up to 70 %.
Popis česky: Koželužský průmysl zabývající se zpracováním surových kůží a jejich přeměnou na usně produkuje značné množství tuhých a kapalných odpadů. Rizikové jsou především tuhé činěné odpady obsahující chróm a všechny druhy odpadních lázní obsahujících zbytkový chróm. Aby se zabránilo ztrátám bílkovinného odpadu a únikům sloučenin chrómu, byly vyvinuty recyklační technologie pro kapalné i tuhé odpady. Recyklace tuhých činěných odpadů je úspěšně realisována enzymovou hydrolýsou. Problémem zůstává tuhý zbytek (chromitý koláč) obsahující MgO, který byl použit jako promotor při hydrolyse chromočiněného tuhého odpadu. Vysoký obsah MgO v chromitém kalu komplikuje jeho další využití. Předložená práce se zabývá možnostmi isolace hořčíku, který je obsažen ve formě jeho hydroxidu z chromitého koláče s využitím odpadního činícího koželužského roztoku. Výsledky ukázaly že je možné dosáhnout až 70 % účinnosti odstranění Mg.
Klíčová slova:
Název periodka: Asian Journal of Chemistry
Rozsah stran:
ISSN: 0970-7077
Svazek periodika: 20
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 14
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Fakulta technologická (IČO: 70883521)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2009
Systémové označení dodávky dat: RIV09-MSM-28110___/01:1
Kontrolní kód: [D5848F2D9476]